Niskoemisyjna Jelenia Góra - jak to zrobią?

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w Mieście, nowe autobusy czy wymiana oświetlenia ulicznego na ekologiczne – Jelenia Góra wyznaczyła już zadania do realizacji w procesie przechodzenia na niskoemisyjną gospodarkę. To już trzeci artykuł informujący o postępach w pracy nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Jeleniej Góry.
W sierpniu 2014 r. Miasto Jelenia Góra przystąpiło do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Prace nad Planem zostały zakończone i projekt został złożony w dniu 23.10.2015 r. w Biurze Rady Miejskiej celem przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej do zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia.  Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza cele i zadania w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, jak również konkretne zadania do realizacji. Dokument ten, po uchwaleniu przez Radę Miejską, będzie systematyzował działania w zakresie termomodernizacji budynków, zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, rozwoju proekologicznego transportu miejskiego czy modernizacji oświetlenia na bardziej efektywne.

Głównym celem PGN jest wsparcie działania dla realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%; zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 15% i redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Realizacja zadań zaplanowanych w PGN ma przyczynić się również do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza z tzw. niskiej emisji, czyli emisji, która pochodzi ze spalania paliw stałych w piecach oraz z transportu, co będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w  mieście.

Emisja CO2 z obszaru Jeleniej Góry

W Jeleniej Górze dokonano inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji emisji gazów na obszarze Miasta oszacowano, że w 2013 roku wielkość emisji wynosiła ponad 500 tys. ton CO2. 1/3 emisji CO2 pochodzi z sektora mieszkalnictwa, drugim największym źródłem jest transport. Przemysł zajmuje dopiero trzecie miejsce. Dzięki inwentaryzacji określono obszary najbardziej problematyczne dla Miasta, na których powinny skupić się działania zmierzające się do ograniczenia emisji CO2. Są to: energetyka (stan i rodzaje źródeł energii), budownictwo i mieszkalnictwo, transport oraz jakość powietrza.


Działania do realizacji do 2020 roku

W sektorze budownictwa przewidziane są przede wszystkim termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych (należących przede wszystkim do spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych). Tego typu inwestycje w znaczącym stopniu wpływają na ograniczenie energochłonności budynku i dają efekt nie tylko ekologiczny, ale również ekonomiczny. Przynoszące wymierny skutek są również działania związane z podnoszeniem efektywności energetycznej urządzeń, np. wymiana oświetlenia ulicznego i wewnętrznego na energooszczędne, wymiana sprzętu RTV czy AGD.

Znaczące możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania paliw w Jeleniej Górze daje sektor transportu. Działania do realizacji w tym obszarze to przede wszystkim wymiana autobusów komunikacji miejskiej na nowoczesne i ekologiczne. Kolejne dotyczą modernizacji istniejących dróg i rozbudowy sieci ścieżek rowerowych łączących miejscowości całej aglomeracji jeleniogórskiej. Inne zadania zapisane w Planie obejmują tzw. działania nieinwestycyjne, czyli edukację ekologiczną mieszkańców, czy promocję czystych rozwiązań z zakresu transportu i ogrzewania mieszkań.

Suma wszystkich działań przyczyni się do 2020 roku do ok. 4% oszczędności energii tj. około 58 tys. MWh, wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii o 452 MWh oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o ponad 4% w stosunku do roku bazowego 2013 tj. około 23 tys. ton CO2. Koszt wszystkich działań szacowany jest na ok. 724 mln złotych, przy czym znaczna część potrzebnych pieniędzy ma pochodzić z funduszy europejskich: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 oraz środków krajowych w ramach programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie ma Twojego zadania w PGN? Nic straconego!

Istota PGN zakłada AKTUALIZACJĘ dokumentu o nowe zadania zgłaszane przez zainteresowane podmioty.

Planujesz w przeciągu najbliższych czterech lat prowadzić inwestycję, która przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii lub będzie wykorzystywać odnawialne źródła energii? Jeżeli Twoje przedsięwzięcie wpisuje się w jeden z celów Planu gospodarki niskoemisyjnej  – zgłoś zadanie do Koordynatora PGN w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry! Otrzymasz niezbędną pomoc w zakresie kwalifikowalności zadania do celów PGN.

O jakie projekty chodzi? M.in. termomodernizację,  montaż instalacji OZE, kogenerację, wymianę źródła ciepła, podnoszenie efektywności energetycznej, poprzez wprowadzenie systemu zarządzania energią czy modernizację linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie w przedsiębiorstwach. Wpisanie zadania do Planu gospodarki niskoemisyjnej w części ogłaszanych konkursów będzie warunkiem koniecznym do starania się środki finansowe z UE na realizację inwestycji w latach 2015–2020.

Wszystkich zainteresowanych wpisaniem zadania do PGN zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem PGN – tel.  (75) 75 49 855 lub koordynator.pgn@jeleniagora.pl   oraz do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl.

Zadania dotyczące termomodernizacji będą wymagały przedstawienia koordynatorowi audytu energetycznego. Plan zatwierdzony i przyjęty do wdrożenia przez Radę Miejską Jeleniej Góry dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra w zakładce: Plany, Programy, Strategie (bip.jeleniagora.pl).
zgłoszenie zadania do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla  Miasta Jelenia Góra

Uwaga: Wypełnioną i podpisaną przez Inwestora ankietę należy złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, pokój 53 lub w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6a

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest współfinansowany w 85% z konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Wdrażającej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

 

Kalendarz FB